Wymogi edytorskie

Prosimy o przesyłanie artykułów w postaci pliku .doc na adres redakcji: bez.porownania@gmail.com.

Tekst powinien być napisany krojem Times New Roman w stopniu 12 punktów z interlinią 1,5 i marginesami 2,5 cm. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 15 stron.

Prosimy o zapisywanie tytułów książek, artykułów i filmów kursywą, natomiast gazet i czasopism antykwą w cudzysłowie. Wyrażenia pochodzące z języków obcych oznaczamy kursywą.

Cytaty zapisujemy antykwą w cudzysłowie. Obszerniejsze cytaty wydzielamy w odrębnych akapitach, zapisując je stopniem 10 punktów bez cudzysłowu. Opuszczenia należy oznaczać za pomocą nawiasu kwadratowego, a fragmenty wyróżnione rozświetlać, dodając w nawiasie kwadratowym: podkr. moje oraz inicjały:

„Wreszcie słońce zsunęło się nisko […], jakby miało nagle zagasnąć, r a ż o n e  ś m i e r c i ą [podkr. moje, J.K.] przy zetknięciu z owym mrokiem ścielącym się posępnie nad ciżbą ludzi".

Odsyłacze do przypisów lokalizujemy w tekście na końcu zdania przed kropką. W przypadku tekstu wielokrotnie cytowanego po wprowadzeniu pierwszego przypisu w pełnym brzmieniu stosujemy zapis skrótowy – pierwsze litery wyrazów składających się na tytuł oraz numer strony – umieszczony bezpośrednio po cytacie:

„Tym tłumaczy się, że człowiek nie zniszczył tu lasów, które łagodzą nieco klimat i chronią od wiatrów Bałtyckiego Morza" (DI, s. 9).

Przypisy dolne powinny zostać sporządzone z numeracją ciągłą. Posługujemy się następującymi polskimi skrótami: zob., por., taż, tenże, tejże, tegoż, dz. cyt., tamże, przeł., red. W przypadku publikacji niespolszczonych stosujemy skróty właściwe dla języka, w którym powstały.

Przypisy sporządzamy wg wzoru:

Cz. Miłosz, Dolina Issy, Kraków 2000, s. 9.

W przypadku tekstów tłumaczonych podajemy nazwisko autora przekładu, a przy pracach zbiorowych redaktora:

E.A. Poe, Zabójstwo przy Rue Morgue, przeł. S. Wyrzykowski, w: tegoż, Opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze, Poznań 2010, s. 341–376.

J. Pacławski, „Zaklęty dwór" Walerego Łozińskiego, w: Powieść polska XIX wieku, red. L. Ludorowski, Lublin 1992, s. 65–76.

Teksty opublikowane w czasopismach opatrujemy rocznikiem, numerem i zakresem stron:

A. Fiut, „Dolina Issy" – przypowieść o wtajemniczeniu, „Znak" 1981, nr 4–5, s. 107–119.

Teksty opublikowane w Internecie podajemy wraz z adresem strony oraz datą odwiedzin:

P. Śliwiński, Niskie pobudki, Świetlicki, Marcin,

http://wyborcza.pl/1,75475,7340934,Niskie_pobudki__Swietlicki__Marcin.html,

9 maja 2012.

Jeżeli w przypisach odwołujemy się do danej publikacji wielokrotnie, powinniśmy skrócić jej tytuł do pierwszych wyrazów:

A. Brückner, Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, Olsztyn 1984, s. 88.

kolejne przywołania:

A. Brückner, Starożytna Litwa..., s. 88.

Na końcu pracy prosimy umieścić bibliografię uporządkowaną alfabetycznie wg nazwisk autorów publikacji oraz abstrakt – stosownie do długości tekstu obejmujący 500–1000 znaków liczonych bez spacji.